Referendum 2015

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z.
vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

Účasť na referendách v obci Trebeľovce

Oprávnení občania rozhodovali o otázkach:

Otázka č.1: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Otázka č.2: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Otázka č.3: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Výsledky podľa miest a obcí