Výsledky volieb - druhé kolo

Rudolf Schuster Ing., CSc., Dr.h.c.
Rudolf Schuster
Vladimír Mečiar JUDr.
Vladimír Mečiar

Výsledky volieb - prvé kolo

Rudolf Schuster Ing., CSc., Dr.h.c.
36,13%
Magda Vášáryová
27,00%
Vladimír Mečiar JUDr.
23,35%
Juraj Lazarčík Doc., Ing., CSc.
5,47%
Ivan Mjartan Ing.
4,37%
Ján Slota Ing.
1,09%
Boris Zala PhDr.
1,09%
Juraj Švec Prof., MUDr., DrSc.
0,72%
Ján Demikát JUDr.
0,36%
Michal Kováč Ing., CSc.
0,36%

účasť v obci v druhom kole

42,20
41,79
%
2019 30.03.
57,86
50,48
%
2014 29.03.
53,99
51,67
%
2009 04.04.
39,26
43,50
%
2004 17.04.
67,79
75,45
%
1999 29.05.
2019 30.03. 42,20%
41.79%

2014 29.03. 57,86%
50.48%

2009 04.04. 53,99%
51.67%

2004 17.04. 39,26%
43.50%

1999 29.05. 67,79%
75.45%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok

účasť v obci v prvom kole

55,53
48,74
%
2019 16.03.
45,79
43,40
%
2014 15.03.
49,26
43,63
%
2009 21.03.
42,72
47,94
%
2004 03.04.
68,85
73,89
%
1999 15.05.
2019 16.03. 55,53%
48.74%

2014 15.03. 45,79%
43.40%

2009 21.03. 49,26%
43.63%

2004 03.04. 42,72%
47.94%

1999 15.05. 68,85%
73.89%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok